11 marca 2014

Sposoby na czyste okna bez smug

Zrobiło się ciepło, więc pewnie większość Pań myśli już o wiosennych porządkach.


Chyba jedną z głównych i najtrudniejszych czynności jest mycie okien.
Niestety mało kto lubi je myć, a winne temu są najczęściej uporczywe smugi.

Na szczęście są sposoby, żeby się ich pozbyć.

Oto kilka z nich:

Ocet
Wy­mie­szaj ocet z wodą w pro­por­cji 1:9. Roz­two­rem spry­skaj szyby i prze­trzyj do sucha pa­pie­ro­wym ręcz­ni­kiem.


Amoniak
Do trzech szkla­nek wody dodaj szklan­kę czy­ste­go amo­nia­ku


Płyn do mycia naczyń
Po­le­ca­ny do szcze­gól­nie brud­nych okien. Do cie­płej wody dodaj odro­bi­nę płynu do mycia na­czyń. Umyte szyby wy­susz czy­stą ście­recz­ką nie po­zo­sta­wia­ją­cą po sobie kłacz­ków.


Gazety
Zda­niem Kim Wo­od­burn i Aggie Mac­Ken­zie, au­to­rek książ­ki "Po­rzą­dek musi być" (Wy­daw­nic­two Pas­cal), zgnie­cio­ne ga­ze­ty to naj­lep­sze "na­rzę­dzie" do po­le­ro­wa­nia czy­stych już szyb. Jak za­zna­cza­ją w pu­bli­ka­cji, ga­ze­to­wy druk re­we­la­cyj­nie na­błysz­cza szyby.

 Spró­bu­je­cie?Źródło-onet.pl
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz